همچنين تعدادي از شبكه هاي تلويزيوني نيز اقدام به پخش گزارشهايي در مورد فعاليتهاي همسريابي اين سايت نموده اند: