ايشان در طول تحصيل و فعاليتهاي گستره اجماعي خويش بر اساس اعتماد و اطميناني كه اساتيد و مراجع اعزام تقليد به وي داشتند اجازاتي را دريافت نمودند كه در اين بخش مجموعه آن اجازات تقديم مي گردد:

اجازه اجتهاد

اجازه روايت به واسطه حضرت آيه الله حسيني كاشاني از امام خميني (ره)

اجازات عام: اخذ وكالت از مراجع تقليد در امور حسبيه و ... كه در زمان غيبت امام زمان (عج) منوط به اذن فقيه جامع الشرايط است.

1- حضرت آيه الله العظمي محمد ابراهيم جناتي

2- حضرت آيه الله العظمي محمد فاضل لنكراني

3- حضرت آيه الله العظمي صافي گلپايگاني

4- حضرت آيه الله العظمي مكارم شيرازي

5- حضرت آيه الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

6- حضرت آيه الله العظمي يوسف صانعي

7- حضرت آيه الله العظمي حسينعلي منتظري

اجازات خاص: برخي از مراجع عظام تقليد و مسئولين بلندپايه با توجه به اعتماد و اطميناني كه به فعاليتهاي اجتماعي ايشان داشته اند، اجازات ويژه اي در جهت تقويت اين فعاليتها كه در متن اجازات موجود است به ايشان داده اند.

1- حضرت آيه الله العظمي سيد علي سيستاني

2- حضرت آيه الله العظمي مكارم شيرازي

3- حضرت آيه الله العظمي محمد فاضل لنكراني

4- حضرت آيه الله هاشمي رفسنجاني

5- اجازه تدريس و سخنراني در قفقاز از شيخ الاسلام قفقاز پاشازاده

6- تائيد مرحوم حضرت آيه الله حرم پناهي

7- تائيد حضرت آيه الله جناتي

8-حضرت آيه الله العظمي صادقي تهراني
9- نمایندگی حضرت آيه الله العظمي يوسف صانعي در اروپا

تائيدات و تقديرنامه ها:

1- حضرت آيه الله العظمي سيد علي سيستاني

2- حضرت آيت الله العظمي ابراهيم اميني امام جمعه محترم قم 1

3- رياست دانشگاه علوم پزشكي تهران

4- دانشگاه آزاد اسلامي

5- معاونت اساتيد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

6-سازمان ملي جوانان