اسفند 1381‏‎ شماره‌146 ، دوشنبه‌ 12‏‎ دوم‌‏‎ سال‌‏‎
Front Page
شد‏‎ تضميني‌‏‎ هم‌‏‎ ازدواج‌‏‎
بيابيد‏‎ را‏‎ خود‏‎ دلخواه‌‏‎ همسر‏‎ ساعت‌‏‎ چهار‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ كمتراز‏‎
مومني‌‏‎ مينو‏‎
                             

كرديد؟‏‎ ازدواج‌‏‎ پدربزرگ‌‏‎ با‏‎ طور‏‎ چه‌‏‎ شما‏‎
نرمي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ كبود‏‎ دانه‌هاي‌‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ را‏‎ تسبيح‌‏‎ مادربزرگ‌‏‎
و‏‎ مي‌كند‏‎ زمزمه‌اي‌‏‎ لب‏‎ زير‏‎ و‏‎ مي‌چرخاند‏‎ چروكيده‌اش‌‏‎ انگشتان‌‏‎ لابه‌لاي‌‏‎ در‏‎
دختر‏‎ ساله‌‏‎ ساغر 20‏‎ هنوز‏‎ او‏‎ براي‌‏‎ مي‌كشد‏‎ "ساغر‏‎" لطيف‌‏‎ موهاي‌‏‎ روي‌‏‎ دستي‌‏‎ هرازگاهي‌‏‎
او‏‎ به‌‏‎ ديگران‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ هميشه‌‏‎ نوه‌‏‎ آخرين‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌آيد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ كوچك‌‏‎ بچه‌اي‌‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ توجه‌‏‎
خيره‌‏‎ دوردست‌ها‏‎ به‌‏‎ مادربزرگ‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ تكرار‏‎ را‏‎ خود‏‎ سوال‌‏‎ ساغر‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎
را‏‎ پدربزرگ‌‏‎ هرگز‏‎ من‌‏‎ عقد‏‎ خطبه‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ تا‏‎:‎مي‌گويد‏‎ تلخ‌‏‎ لبخندي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎
تصميم‌‏‎ پدرم‌‏‎ علت‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ بود ، ‏‎ پدرم‌‏‎ صميمي‌‏‎ دوست‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ برادر‏‎ او‏‎ بودم‌‏‎ نديده‌‏‎
...و‏‎ بود‏‎ من‌‏‎ برابر‏‎ دو‏‎ او‏‎ سن‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎ آورد‏‎ در‏‎ او‏‎ عقد‏‎ به‌‏‎ مرا‏‎ گرفت‌‏‎
من‌‏‎ مي‌شكند ، ‏‎ ديگري‌‏‎ سوال‌‏‎ با‏‎ ساغر‏‎ را‏‎ سكوت‌‏‎ اين‌‏‎ سنگيني‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ سكوت‌‏‎ مادربزرگ‌‏‎
با‏‎ كرديد‏‎ قبول‌‏‎ طور‏‎ چه‌‏‎ آخه‌‏‎ بوديد‏‎ هم‌‏‎ عاشق‌‏‎ كلي‌‏‎ پدربزرگ‌‏‎ و‏‎ شما‏‎ مي‌كردم‌‏‎ فكر‏‎ هميشه‌‏‎
اكثر‏‎ بلكه‌‏‎ من‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ مي‌گويد‏‎ مادربزرگ‌‏‎ و‏‎ كنيد‏‎ ازدواج‌‏‎ نديده‌ايد‏‎ هرگز‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎
...و‏‎ كرده‌اند‏‎ ازدواج‌‏‎ صورت‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ قديمي‌ها‏‎
شده‌‏‎ شديد‏‎ تحولات‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ دستخوش‌‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ تكنولوژي‌‏‎ و‏‎ علم‌‏‎ گسترش‌‏‎ با‏‎ امروزه‌‏‎ اما‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ كشور‏‎ مركزي‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ در‏‎ حداقل‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ تا‏‎ همسريابي‌ ، ‏‎ نوع‌‏‎ حتي‌‏‎ است‌‏‎
جايگزين‌‏‎ همسريابي‌‏‎ نوين‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ خبري‌‏‎ سنتي‌‏‎ صددرصد‏‎ و‏‎ قديمي‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎
تعجب‏‎ قديمي‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ همان‌‏‎ مانند‏‎ اوقات‌‏‎ بعضي‌‏‎ كه‌‏‎ روش‌هايي‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ قديمي‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎
!ديگر‏‎ جنس‌‏‎ از‏‎ تعجبي‌‏‎ اما‏‎ مي‌انگيزد‏‎ بر‏‎ را‏‎
همسريابي‌‏‎ نوين‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎
تلنبار‏‎ هم‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ ديوار‏‎ روي‌‏‎ مختلف‌‏‎ رنگ‌هاي‌‏‎ و‏‎ اندازه‌‏‎ در‏‎ تبليغاتي‌‏‎ آگهي‌هاي‌‏‎
آگهي‌‏‎ نوع‌‏‎ همه‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ زبان‌‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎ تدريس‌‏‎ تا‏‎ گرفته‌‏‎ موسيقي‌‏‎ كلاس‌هاي‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎
را‏‎ چشم‌ها‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آگهي‌‏‎ يك‌‏‎ تبليغاتي‌‏‎ بازار‏‎ آشفته‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ مي‌خورد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎
تخصصي‌‏‎ تكنيك‌هاي‌‏‎ بنيانگذار‏‎.‎.‎.‎موسسه‌‏‎":است‌‏‎ چنين‌‏‎ آگهي‌‏‎ متن‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ خيره‌‏‎
دلخواه‌‏‎ همسر‏‎ ساعت‌‏‎ از 24‏‎ كمتر‏‎ در‏‎ موسسه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مراجعه‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ موفق‌‏‎ ازدواج‌‏‎
".كنيد‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ خود‏‎
موسسه‌‏‎ مديريت‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎ البته‌‏‎ پيشرفته‌‏‎ و‏‎ مدرن‌‏‎ كاملا‏‎ روش‌‏‎ چند‏‎ در‏‎ فوق‌‏‎ موسسه‌‏‎
است‌‏‎ موارد‏‎ اين‌‏‎ شامل‌‏‎ همسريابي‌‏‎ نوين‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌دهد‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ همسريابي‌‏‎
همسر‏‎ انتخاب‏‎ ‎‏‏،‏‎WHO FOR WHO سمينار‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ حضوري‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ همسر‏‎ انتخاب‏‎
يافتن‌‏‎ ‎‏‏،‏‎Com For Chat تكنيك‌‏‎ با‏‎ دلخواه‌‏‎ همسر‏‎ يافتن‌‏‎ ‎‏‏،‏‎Special Service روش‌‏‎ با‏‎
همسر‏‎ ارزيابي‌‏‎ و‏‎ يافتن‌‏‎ خياباني‌ ، ‏‎ تلفن‌هاي‌‏‎ شماره‌‏‎ گرفتن‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ دلخواه‌‏‎ همسر‏‎
طريق‌‏‎ از‏‎ دلخواه‌‏‎ همسر‏‎ يافتن‌‏‎ بالاخره‌‏‎ و‏‎ و 10‏‎ صفر‏‎ سمينار‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ آينده‌‏‎
.اينترنت‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ موسسه‌‏‎ فايل‌‏‎ در‏‎ جست‌وجو‏‎
مرحله‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ديگري‌‏‎ خلاق‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ شده‌‏‎ ذكر‏‎ روش‌هاي‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ فوق‌‏‎ موسسه‌‏‎ ضمن‌‏‎ در‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ اضافه‌‏‎ فوق‌‏‎ ليست‌‏‎ به‌‏‎ بودن‌‏‎ اثربخش‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ آزمايش‌‏‎
چند‏‎ همين‌‏‎ تا‏‎ نمونه‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ نيست‌‏‎ لطف‌‏‎ از‏‎ خالي‌‏‎ نيز‏‎ روش‌‏‎ چند‏‎ همين‌‏‎ مطالعه‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎
محسوب‏‎ ناپسند‏‎ و‏‎ زشت‌‏‎ كاري‌‏‎ خياباني‌‏‎ تلفن‌هاي‌‏‎ شماره‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ پديده‌اي‌‏‎ قبل‌‏‎ وقت‌‏‎
محكوم‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ مدرن‌‏‎ تا‏‎ گرفته‌‏‎ سنتي‌‏‎ از‏‎ خانواده‌ها‏‎ تمامي‌‏‎ و‏‎ مي‌شد‏‎
روش‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ متفاوتي‌‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ فوق‌‏‎ موسسه‌‏‎ اما‏‎ مي‌كردند‏‎
در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ اختصاص‌‏‎ خياباني‌‏‎ تلفن‌هاي‌‏‎ شماره‌‏‎ گرفتن‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ همسريابي‌‏‎ نوين‌‏‎
كار‏‎ محيط‏‎ پارك‌ ، ‏‎ خيابان‌ ، ‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ لطف‌‏‎ شخصي‌‏‎ اگر‏‎":دارد‏‎ اعتقادي‌‏‎ چنين‌‏‎ رابطه‌‏‎ اين‌‏‎
اشكالي‌‏‎ بگيريد‏‎ را‏‎ تلفن‌‏‎ شماره‌‏‎ داده‌ ، ‏‎ تلفن‌‏‎ شماره‌‏‎ شما‏‎ به‌‏‎ ديگري‌‏‎ جاي‌‏‎ هر‏‎ يا‏‎ و‏‎
ما‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تلفن‌‏‎ شماره‌‏‎ نگيريد‏‎ تماس‌‏‎ خودتان‌‏‎ اما‏‎ بگيرد‏‎ را‏‎ تلفن‌‏‎ شماره‌‏‎ حتما‏‎ ندارد‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ باشد‏‎ ازدواج‌‏‎ مقابل‌‏‎ طرف‌‏‎ هدف‌‏‎ اگر‏‎ باشيد‏‎ مطمئن‌‏‎.‎بگيريم‌‏‎ تماس‌‏‎ ما‏‎ تا‏‎ بدهيد‏‎
ازدواج‌‏‎ مذكور‏‎ فرد‏‎ با‏‎ نيست‌‏‎ بعيد‏‎ بلكه‌‏‎ شد‏‎ نخواهيد‏‎ مشكل‌‏‎ دچار‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ شما‏‎ روش‌‏‎
مراجعه‌‏‎ موسسه‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ تلفن‌‏‎ شماره‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بگيريد‏‎ مشاوره‌‏‎ وقت‌‏‎ يك‌‏‎ تلفني‌‏‎.‎نماييد‏‎
".نماييد‏‎
                               

تضميني‌‏‎ همان‌‏‎ يا‏‎ قطعي‌‏‎ يافتن‌‏‎ موسسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ همسريابي‌‏‎ نوين‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎
كنكور‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ انجمن‌‏‎ مديريت‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ كنيم‌‏‎ تعجب‏‎ نبايد‏‎ البته‌‏‎ است‌‏‎ ازدواج‌‏‎
موسسه‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ ثبت‌نام‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ روش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ باشد‏‎ تضميني‌‏‎ مي‌تواند‏‎ هم‌‏‎ ازدواج‌‏‎
ازدواج‌‏‎ متقاضي‌‏‎ آن‌قدر‏‎ خودشان‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ بسيج‌‏‎ متقاضي‌‏‎ فرد‏‎ ازدواج‌‏‎ براي‌‏‎
ژستي‌‏‎ و‏‎ بلند‏‎ نسبتا‏‎ صداي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ كلافه‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ معرفي‌‏‎ فرد‏‎ به‌‏‎
و‏‎ "است‌‏‎ آمده‌‏‎ كجا‏‎ از‏‎ خواستگار‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎ خداي‌‏‎ آه‌‏‎":گفت‌‏‎ خواهد‏‎ متفكرانه‌‏‎
اين‌‏‎.‎است‌‏‎ بي‌تاثير‏‎ ازدواج‌‏‎ در‏‎ تقدير‏‎ و‏‎ قسمت‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ ثابت‌‏‎ موسسه‌‏‎ كه‌‏‎ اينجاست‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ اعلام‌‏‎ تضميني‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ همسريابي‌‏‎ بي‌شمار‏‎ مزاياي‌‏‎ برشمردن‌‏‎ ضمن‌‏‎ موسسه‌‏‎
براي‌‏‎ بنابراين‌‏‎ نيست‌‏‎ ارزان‌‏‎ هم‌‏‎ چندان‌‏‎ تضميني‌‏‎ خدمات‌‏‎ دنيا‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ نكنيد‏‎ فراموش‌‏‎
به‌‏‎ بسته‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ مشاوره‌‏‎ وقت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎ تضميني‌‏‎ ازدواج‌‏‎ خدمات‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎
.مي‌شود‏‎ اعلام‌‏‎ خدمات‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ شارژ‏‎ آمده‌‏‎ پيش‌‏‎ شرايط‏‎
مقرر‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ متقاضي‌‏‎ فرد‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مطمئن‌‏‎ خود‏‎ كار‏‎ در‏‎ آن‌قدر‏‎ موسسه‌‏‎ البته‌‏‎
دريافت‌‏‎ ثبت‌نام‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هزينه‌اي‌‏‎ درصد‏‎ نكند 75‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ خود‏‎ دلخواه‌‏‎ همسر‏‎
تضميني‌‏‎ ازدواج‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ روش‌‏‎ موسسه‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌نمايد‏‎ مسترد‏‎ فرد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎
!مشكل‌پسند‏‎ و‏‎ سخت‌گير‏‎ آقايان‌‏‎ حتي‌‏‎ مي‌كند‏‎ توصيه‌‏‎ افراد‏‎ تمامي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
را‏‎ شعار‏‎ اين‌‏‎ خود‏‎ همسريابي‌‏‎ نوين‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ معرفي‌‏‎ در‏‎ موسسه‌‏‎ اين‌‏‎ همچنين‌‏‎
كنيد‏‎ خواستگاري‌‏‎ نفر‏‎ حدود 100‏‎ از‏‎ دقيقه‌‏‎ يك‌‏‎ مدت‌‏‎ در‏‎ مي‌خواهيد‏‎ اگر‏‎" مي‌كند‏‎ مطرح‌‏‎
سمينار‏‎ در‏‎ حتما‏‎ دهيد‏‎ پاسخ‌‏‎ دقيقه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ تعداد‏‎ همين‌‏‎ خواستگاري‌‏‎ تقاضاي‌‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ و‏‎
".كنيد‏‎ شركت‌‏‎ (‎WHO FOR WHO)
مشاوره‌‏‎ جلسات‌‏‎ هزينه‌‏‎ و‏‎ تومان‌‏‎ هزار‏‎ سه‌‏‎ ثانوي‌‏‎ اطلاع‌‏‎ تا‏‎ فوق‌‏‎ سمينار‏‎ به‌‏‎ وروديه‌‏‎
.است‌‏‎ تومان‌‏‎ هزار‏‎ شش‌‏‎ بر‏‎ بالغ‌‏‎
تعلق‌‏‎ كد‏‎ يك‌‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ همه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ فوق‌‏‎ سمينار‏‎ در‏‎ كار‏‎ روش‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ اگر‏‎ مي‌نمايد‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ دلخواه‌‏‎ همسر‏‎ مشخصات‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ مشخصات‌‏‎ مي‌گيرد‏‎
آن‌‏‎ كد‏‎ نمايد‏‎ مذاكره‌‏‎ ازدواج‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ كدها‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ با‏‎ باشد‏‎ علاقه‌مند‏‎ حاضرين‌‏‎
را‏‎ نفر‏‎ سه‌‏‎ كد‏‎ حداكثر‏‎ مي‌تواند‏‎ شخص‌‏‎ هر‏‎ البته‌‏‎ مي‌نويسد‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ فرم‌‏‎ در‏‎ را‏‎ شخص‌‏‎
كامپيوتر‏‎ توسط‏‎ نتايج‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ فرم‌ها‏‎ سمينار‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ كند ، ‏‎ يادداشت‌‏‎
بي‌آنكه‌‏‎ داده‌اند‏‎ راي‌‏‎ يكديگر‏‎ به‌‏‎ آقايان‌‏‎ و‏‎ خانم‌ها‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎.مي‌شود‏‎ استخراج‌‏‎
حضور‏‎ موسسه‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ دعوت‌‏‎ تلفني‌‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ خبر‏‎ خودشان‌‏‎
.نمايند‏‎ مذاكره‌‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎ چهره‌‏‎ به‌‏‎ چهره‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎
تكنيك‌‏‎ با‏‎ دلخواه‌‏‎ همسر‏‎ يافتن‌‏‎ موسسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نوين‌‏‎ همسريابي‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎
:مي‌گويد‏‎ روش‌‏‎ اين‌‏‎ توضيح‌‏‎ در‏‎ موسسه‌‏‎ اين‌‏‎ مديريت‌‏‎ است‌‏‎ Com For Chat
خود‏‎ دلخواه‌‏‎ همسر‏‎ ديگري‌‏‎ جاي‌‏‎ هر‏‎ يا‏‎ خيابان‌‏‎ پارك‌ ، ‏‎ كار ، ‏‎ محيط‏‎ در‏‎ شما‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎"s
همسر‏‎ نماييد‏‎ ابراز‏‎ او‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ علاقه‌‏‎ چگونه‌‏‎ نمي‌دانيد‏‎ اما‏‎ بيابيد‏‎ را‏‎
رد‏‎ او‏‎ كنار‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌اندازيد‏‎ پايين‌‏‎ را‏‎ سرتان‌‏‎ اما‏‎ مي‌بينيد‏‎ را‏‎ دلخواهتان‌‏‎
فرصت‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ شما‏‎ و‏‎ بيفتد‏‎ اتفاق‌‏‎ شما‏‎ براي‌‏‎ بارها‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ مي‌شويد‏‎
يا‏‎ دوراهي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خودتان‌‏‎ باشيد‏‎ مطمئن‌‏‎ روش‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ اما‏‎ بدهيد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ديگري‌‏‎
".آورده‌ايد‏‎ در‏‎ كنم‌‏‎ كار‏‎ چه‌‏‎ چندراه‌هاي‌‏‎
را‏‎ مشاوره‌‏‎ مبلغ‌‏‎ متقاضي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ زماني‌‏‎ به‌‏‎ منوط‏‎ را‏‎ كار‏‎ روش‌‏‎ موسسه‌‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎
توضيح‌‏‎ مشروح‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ Com For Chat چگونگي‌‏‎ حضوري‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ پرداخته‌‏‎
.مي‌شود‏‎ داده‌‏‎
و‏‎ حضوري‌‏‎ مشاوره‌‏‎ به‌‏‎ مبادرت‌‏‎ همسريابي‌‏‎ نوين‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ فوق‌‏‎ موسسه‌‏‎ همچنين‌‏‎
است‌‏‎ آن‌‏‎ دريافتي‌‏‎ مبلغ‌‏‎ در‏‎ مشاوره‌ها‏‎ اين‌‏‎ مهم‌‏‎ نكته‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ نيز‏‎ تلفني‌‏‎
نيم‌‏‎ هر‏‎ ازاي‌‏‎ به‌‏‎ فرد‏‎ هر‏‎ حضوري‌‏‎ مشاوره‌‏‎ خدمات‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ براي‌‏‎ نمونه‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎
نيز‏‎ مشاوره‌‏‎ جلسه‌‏‎ هر‏‎ حداقل‌‏‎ و‏‎ بپردازد‏‎ تومان‌‏‎ هزار‏‎ پنج‌‏‎ بايد‏‎ حضوري‌‏‎ مشاوره‌‏‎ ساعت‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ ذكر‏‎ ساعت‌‏‎ نيم‌‏‎
به‌‏‎.‎.‎.حساب‏‎ شماره‌‏‎ به‌‏‎ تومان‌‏‎ هزار‏‎ ده‌‏‎ مبلغ‌‏‎ بايد‏‎ نيز‏‎ تلفني‌‏‎ مشاوره‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
بانكي‌‏‎ فيش‌‏‎ شماره‌‏‎ موسسه‌‏‎ با‏‎ تماس‌‏‎ طي‌‏‎ متقاضي‌‏‎ فرد‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ شود‏‎ حواله‌‏‎.‎.‎.‎نام‌‏‎
اعلام‌‏‎ مذكور‏‎ فرد‏‎ به‌‏‎ مشاوره‌‏‎ جهت‌‏‎ را‏‎ تلفني‌‏‎ آن‌‏‎ تصديق‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ موسسه‌‏‎ و‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎
هزار‏‎ ده‌‏‎ مبلغ‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ تلفني‌‏‎ مشاوره‌‏‎ اين‌‏‎ مهم‌‏‎ نكات‌‏‎ از‏‎ مي‌كند‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ تلفني‌‏‎ تماس‌‏‎ نوبت‌‏‎ سه‌‏‎ بابت‌‏‎ صرفا‏‎ تومان‌‏‎
توزيع‌‏‎ و‏‎ فروش‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ مشاوره‌‏‎ و‏‎ همسريابي‌‏‎ موارد‏‎ از‏‎ غير‏‎ فوق‌‏‎ موسسه‌‏‎ همچنين‌‏‎
صميمانه‌‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ برقراري‌‏‎ راه‌هاي‌‏‎ همچون‌‏‎ زمينه‌هايي‌‏‎ در‏‎ آموزشي‌‏‎ كتب‏‎ و‏‎ نوارها‏‎
ازدواج‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آشنايي‌مان‌‏‎ چگونه‌‏‎ فراواني‌ ، ‏‎ و‏‎ ثروت‌‏‎ كسب‏‎ راه‌هاي‌‏‎ نامزد ، ‏‎ و‏‎ همسر‏‎ با‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ شويم‌‏‎ جذاب‏‎ چگونه‌‏‎ كنيم‌ ، ‏‎ ختم‌‏‎
خصوصا‏‎ جوانان‌‏‎ روزافزون‌‏‎ استقبال‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ اخير‏‎ سال‌هاي‌‏‎ طي‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎
رو‏‎ همسريابي‌‏‎ موسسه‌هاي‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ تاسيس‌‏‎ كه‌‏‎ گرديده‌‏‎ سبب‏‎ موسسات‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ خانواده‌ها‏‎
دقت‌‏‎ موسسات‌‏‎ اين‌‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ اقدامات‌‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎ مواقع‌‏‎ اكثر‏‎ در‏‎ اما‏‎ باشد‏‎ فزوني‌‏‎ به‌‏‎
تبديل‌‏‎ پول‌يابي‌‏‎ بنگاه‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ موسسات‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ خواهيم‌‏‎ متوجه‌‏‎ بي‌درنگ‌‏‎ شود‏‎
.همسريابي‌‏‎ تا‏‎ شده‌اند‏‎
تنها‏‎ نه‌‏‎ مشاوره‌‏‎ و‏‎ همسريابي‌‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ موسسات‌‏‎ هستند‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اما‏‎
به‌‏‎ و‏‎ ازدواج‌‏‎ سرگرفتن‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ بلكه‌‏‎ نمي‌كنند‏‎ دريافت‌‏‎ متقاضي‌‏‎ فرد‏‎ از‏‎ را‏‎ مبلغي‌‏‎
را‏‎ كمك‌هايي‌‏‎ جديد‏‎ زندگي‌‏‎ يك‌‏‎ شروع‌‏‎ براي‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ جوانان‌‏‎ زوج‌هاي‌‏‎ نياز‏‎ احساس‌‏‎ نوعي‌‏‎
رقم‌‏‎ از‏‎ مدرن‌‏‎ و‏‎ پولي‌‏‎ موسسات‌‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ موسسات‌‏‎ اين‌گونه‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ اهدا‏‎ نيز‏‎
.است‌‏‎ برخوردار‏‎ پاييني‌‏‎
                                

دانشجويي‌‏‎ پيوند‏‎ مشاوره‌‏‎ كانون‌‏‎ داشت‌‏‎ اشاره‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ كه‌‏‎ موسسات‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
متولد 1344‏‎ وي‌‏‎است‌‏‎ اردبيلي‌‏‎ جعفر‏‎ مشاوره‌‏‎ كانون‌‏‎ اين‌‏‎ موسس‌‏‎ است‌‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
وزارت‌‏‎ از‏‎ عقلي‌‏‎ علوم‌‏‎ گرايش‌‏‎ با‏‎ الهيات‌‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ فوق‌ليسانس‌‏‎ مدرك‌‏‎ با‏‎ و‏‎ است‌‏‎ تهران‌‏‎
قم‌‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ اصول‌‏‎ و‏‎ فقه‌‏‎ خارج‌‏‎ خواندن‌‏‎ سال‌ ، ‏‎ ده‌‏‎ گذراندن‌‏‎ و‏‎ عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎
اميركبير ، ‏‎ صنعتي‌‏‎ چون‌‏‎ دانشگاه‌هايي‌‏‎ در‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ و‏‎ فارغ‌التحصيل‌‏‎ (‎دكترا‏‎ معادل‌‏‎)‎
.است‌‏‎ تدريس‌‏‎ به‌‏‎ مشغول‌‏‎ اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ طباطبايي‌‏‎ علامه‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ پزشكي‌‏‎ علوم‌‏‎
سبب‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ داشته‌‏‎ فعاليت‌‏‎ سال‌‏‎ چندين‌‏‎ ازدواج‌‏‎ مشاوره‌‏‎ و‏‎ همسريابي‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ او‏‎
سال‌ 79‏‎ در‏‎ ازدواج‌‏‎ امر‏‎ در‏‎ دانشجويان‌‏‎ خصوصا‏‎ جوانان‌‏‎ روي‌‏‎ پيش‌‏‎ مشكلات‌‏‎ با‏‎ آشنايي‌‏‎
خود‏‎ فعاليت‌‏‎ www.ardabili.com آدرس‌‏‎ به‌‏‎ همسريابي‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ پايگاه‌‏‎ كردن‌‏‎ داير‏‎ با‏‎
طريق‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎ عموم‌‏‎ بلكه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ طريق‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ گسترش‌‏‎ را‏‎
.كنند‏‎ همسريابي‌‏‎ به‌‏‎ مبادرت‌‏‎ بتوانند‏‎ اينترنت‌‏‎
او‏‎ ندارد‏‎ شدن‌‏‎ مطرح‌‏‎ به‌‏‎ علاقه‌اي‌‏‎ تحصيلكرده‌‏‎ و‏‎ روحاني‌‏‎ فرد‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ اردبيلي‌‏‎
و‏‎ دولت‌‏‎ از‏‎ لحظه‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ كرده‌ام‌‏‎ شروع‌‏‎ را‏‎ خودم‌‏‎ كار‏‎ علاقه‌‏‎ و‏‎ عشق‌‏‎ با‏‎ من‌‏‎ مي‌گويد‏‎
رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ بعضي‌ها‏‎ كارم‌‏‎ و‏‎ من‌‏‎ از‏‎ ندارم‌‏‎ دوست‌‏‎ و‏‎ نكرده‌ام‌‏‎ دريافت‌‏‎ مبلغي‌‏‎ مسئولان‌‏‎
باشند‏‎ داشته‌‏‎ ابزاري‌‏‎ استفاده‌‏‎ خاص‌‏‎ اهدافي‌‏‎ به‌‏‎
كه‌‏‎ دارد‏‎ اعتقاد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ ازدواج‌‏‎ سنتي‌‏‎ بسيار‏‎ روش‌‏‎ با‏‎ و‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ اردبيلي‌ 17‏‎
آن‌‏‎ كردن‌‏‎ آسان‌‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌‏‎ سنتي‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ گرفتن‌‏‎ ناديده‌‏‎ اينترنت‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ همسريابي‌‏‎
.است‌‏‎
مشكلات‌‏‎ ديدن‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ آوردن‌‏‎ روي‌‏‎ اصلي‌‏‎ علت‌‏‎":مي‌گويد‏‎ دانشگاه‌‏‎ مدرس‌‏‎ اين‌‏‎
بسياري‌‏‎ بودند‏‎ روبه‌رو‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ همسريابي‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ دانشجويان‌‏‎ اكثر‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ شديدي‌‏‎
با‏‎ نزديك‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ داشتند‏‎ را‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خروج‌‏‎ قصد‏‎ شدن‌‏‎ فارغ‌التحصيل‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ آنها‏‎ از‏‎
مشاوره‌‏‎ كار‏‎ بنابراين‌‏‎ مي‌كردم‌‏‎ درك‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ روحي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ بودم‌‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ آنها‏‎
در‏‎ اينترنتي‌‏‎ پايگاه‌‏‎ اين‌‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ آغاز‏‎ دانشگاه‌‏‎ از‏‎ را‏‎ دانشجويان‌‏‎ با‏‎
.است‌‏‎ ابتدايي‌‏‎ كار‏‎ همان‌‏‎ ادامه‌‏‎ جهت‌‏‎
از‏‎ ازدواج‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ ترويج‌‏‎ و‏‎ مشاوره‌‏‎ براي‌‏‎ من‌‏‎:مي‌گويد‏‎ همسريابي‌‏‎ سايت‌‏‎ اين‌‏‎ صاحب‏‎
محمد‏‎ و‏‎ سيستاني‌‏‎ سيدعلي‌‏‎ شيرازي‌ ، ‏‎ مكارم‌‏‎ آيات‌‏‎ حضرات‌‏‎ همچون‌‏‎ تقليد‏‎ علماي‌‏‎ و‏‎ مراجع‌‏‎
مربوط‏‎ مجوزها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كدام‌‏‎ هيچ‌‏‎ اما‏‎ كرده‌ام‌‏‎ دريافت‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ مجوز‏‎ لنكراني‌‏‎ فاضل‌‏‎
اينترنتي‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ دارم‌‏‎ اطلاع‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ تا‏‎ چون‌‏‎ نيست‌‏‎ اينترنتي‌‏‎ ازدواج‌‏‎ به‌‏‎
.است‌‏‎ نداشته‌‏‎ اجازه‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ تاكنون‌‏‎ اينترنتي‌‏‎ ازدواج‌‏‎ همچون‌‏‎
همسريابي‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ كه‌‏‎ خود‏‎ خدمات‌‏‎ كليه‌‏‎ ارائه‌‏‎ بابت‌‏‎ ما‏‎:مي‌گويد‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
دريافت‌‏‎ متقاضيان‌‏‎ از‏‎ ريالي‌‏‎ مي‌شود‏‎ نيز‏‎ جهيزيه‌‏‎ تامين‌‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎ شامل‌‏‎ گاهي‌‏‎
نيكوكار‏‎ و‏‎ خير‏‎ افراد‏‎ علما ، ‏‎ مراجع‌ ، ‏‎ از‏‎ نياز‏‎ مورد‏‎ پول‌‏‎ تامين‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ نكرده‌ايم‌‏‎
كار‏‎ انجام‌‏‎ ما‏‎ قصد‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ است‌‏‎ رايگان‌‏‎ همسريابي‌‏‎ سايت‌‏‎ اين‌‏‎ خدمات‌‏‎.‎گرفته‌ايم‌‏‎ كمك‌‏‎
.سوداگري‌‏‎ نه‌‏‎ است‌‏‎ نيك‌‏‎
طريق‌‏‎ از‏‎ را‏‎ فرمي‌‏‎ امر‏‎ بدو‏‎ در‏‎:مي‌گويد‏‎ سايت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كار‏‎ روش‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ اردبيلي‌‏‎
اطلاعات‌‏‎ فرم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شود‏‎ تكميل‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ عرضه‌‏‎ متقاضيان‌‏‎ به‌‏‎ اينترنت‌‏‎ شبكه‌‏‎
رشته‌‏‎ قد ، ‏‎ نژاد ، ‏‎ چشم‌ ، ‏‎ رنگ‌‏‎ شغل‌ ، ‏‎ پدر ، ‏‎ نام‌‏‎ خانوادگي‌ ، ‏‎ نام‌‏‎ و‏‎ نام‌‏‎ شامل‌‏‎ متقاضي‌‏‎ فرد‏‎
شخصي‌‏‎ منزل‌‏‎ نه‌‏‎ يا‏‎ هستند ، ‏‎ حيات‌‏‎ قيد‏‎ در‏‎ مادر‏‎ و‏‎ پدر‏‎ برادر ، ‏‎ و‏‎ خواهر‏‎ تعداد‏‎ تحصيلي‌ ، ‏‎
اعضاي‌‏‎ نه‌ ، ‏‎ يا‏‎ گرفته‌ايد‏‎ طلاق‌‏‎ نه‌ ، ‏‎ يا‏‎ داشته‌اند‏‎ قبلي‌‏‎ ازدواج‌‏‎ استيجاري‌ ، ‏‎ يا‏‎
يا‏‎ داشته‌‏‎ همسر‏‎ قبلا‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ با‏‎ ازدواج‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ كمك‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ حد‏‎ چه‌‏‎ تا‏‎ خانواده‌‏‎
اندازه‌‏‎ چه‌‏‎ تا‏‎ فرد‏‎ براي‌‏‎ همسر‏‎ صبوري‌‏‎ و‏‎ آرامش‌‏‎ نه‌ ، ‏‎ يا‏‎ مي‌پسندد‏‎ را‏‎ كرده‌‏‎ متاركه‌‏‎
به‌‏‎ مي‌شود‏‎ او‏‎ خاطر‏‎ رنجش‌‏‎ موجب‏‎ همسر‏‎ منزل‌‏‎ از‏‎ بيرون‌‏‎ فعاليت‌‏‎ آيا‏‎ و‏‎ دارد‏‎ اهميت‌‏‎
طريق‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ دهد‏‎ پاسخ‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ متقاضي‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌اند‏‎ مطرح‌‏‎ سوال‌‏‎ صورت‌‏‎
شخصي‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ مي‌دهيم‌‏‎ جواب‏‎ ارسالي‌‏‎ فرم‌‏‎ به‌‏‎ ساعت‌‏‎ ظرف‌ 24‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ ارسال‌‏‎ اينترنت‌‏‎
مي‌گذاريم‌‏‎ را‏‎ حضوري‌‏‎ ملاقات‌‏‎ قرار‏‎ كنيم‌‏‎ پيدا‏‎ خود‏‎ جست‌وجوهاي‌‏‎ در‏‎ فرم‌‏‎ مطابق‌‏‎ را‏‎
اين‌‏‎ اول‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ مي‌كنم‌‏‎ سعي‌‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ صورت‌‏‎ خودم‌‏‎ حضور‏‎ در‏‎ ملاقات‌‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎
.شوند‏‎ آشنا‏‎ يكديگر‏‎ خصوصيات‌‏‎ با‏‎ حدودي‌‏‎ تا‏‎ افراد‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ تلقي‌‏‎ محرمانه‌‏‎ كاملا‏‎ سايت‌‏‎ به‌‏‎ ارسالي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎:مي‌افزايد‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ نمي‌توانند‏‎ متقاضيان‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ رويت‌‏‎ قابل‌‏‎ نيز‏‎ ديگر‏‎ متقاضيان‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هيچ‌‏‎ براي‌‏‎
باشند‏‎ داشته‌‏‎ دسترسي‌‏‎ باشد‏‎ آنها‏‎ خواسته‌‏‎ با‏‎ مطابق‌‏‎ اگر‏‎ حتي‌‏‎ ديگر‏‎ داوطلبان‌‏‎ مشخصات‌‏‎
ديگر‏‎ كسي‌‏‎ مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ فرد‏‎ هر‏‎ مسائل‌‏‎ خصوصي‌ترين‌‏‎ جزو‏‎ اطلاعات‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎ و‏‎
و‏‎ فرم‌ها‏‎ مطالعه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ شب‏‎ هر‏‎ من‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ دسترسي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ خودم‌‏‎ جز‏‎
.برمي‌دارم‌‏‎ سايت‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ آنها‏‎ استخراجشان‌‏‎
بر‏‎ علاوه‌‏‎ سايت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ما‏‎:مي‌گويد‏‎ خود‏‎ سايت‌‏‎ اقدامات‌‏‎ ديگر‏‎ از‏‎ اردبيلي‌‏‎
روانشناسي‌‏‎ و‏‎ تحصيلي‌‏‎ علمي‌ ، ‏‎ خانوادگي‌ ، ‏‎ مسائل‌‏‎ هرگونه‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ همسريابي‌‏‎
هماهنگي‌هايي‌‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ مي‌دهيم‌‏‎ ارائه‌‏‎ درخواست‌كنندگان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ رايگاني‌‏‎ مشاوره‌هاي‌‏‎
متخصصان‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ كشور‏‎ پزشكي‌‏‎ روان‌‏‎ مشاوران‌‏‎ بهترين‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
مشاوره‌‏‎ تحت‌‏‎ ممكن‌‏‎ هزينه‌‏‎ كمترين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ معرفي‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ دارند‏‎ پزشكي‌‏‎ روان‌‏‎
افراد‏‎ به‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ نياز‏‎ مورد‏‎ ژنتيكي‌‏‎ آزمايش‌هاي‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌گيرند‏‎ قرار‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ ارائه‌‏‎ خدماتي‌‏‎
به‌‏‎ روز‏‎ مدرن‌‏‎ تا‏‎ گرفته‌‏‎ سنتي‌‏‎ از‏‎ همسريابي‌‏‎ مراكز‏‎ حاضر‏‎ عصر‏‎ در‏‎ و‏‎ كنوني‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎
و‏‎ تلويزيوني‌‏‎ سريال‌هاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ دستمايه‌‏‎ آن‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ گسترش‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ روز‏‎
خبرها‏‎ در‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ اما‏‎ مي‌شود‏‎ ختم‌‏‎ ازدواج‌‏‎ به‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ سينمايي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎
تشكيل‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ ازدواج‌ ، ‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ جوانان‌‏‎ درصد‏‎ فقط 2‏/3‏‎ سال‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ مي‌خوانيم‌‏‎
مي‌شود‏‎ شنيده‌‏‎ كنار‏‎ و‏‎ گوشه‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ نقيضي‌‏‎ و‏‎ ضد‏‎ آمارهاي‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ مشترك‌‏‎ زندگي‌‏‎
همين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ نمونه‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ مي‌شود‏‎ روزنامه‌ها‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ تيتر‏‎ اوقات‌‏‎ گاهي‌‏‎ كه‌‏‎
دختراني‌‏‎ با‏‎ ازدواج‌‏‎ سن‌‏‎ در‏‎ پسران‌‏‎ تمامي‌‏‎ اگر‏‎ كنوني‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎ خبرها‏‎
نفر‏‎ و 500‏‎ هزار‏‎ و 4‏‎ ميليون‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ كنند‏‎ ازدواج‌‏‎ هستند‏‎ سن‌تر‏‎ كم‌‏‎ سال‌‏‎ كه‌ 5‏‎
وضعيت‌‏‎ اين‌‏‎ عكس‌‏‎ مي‌دهد‏‎ روي‌‏‎ دهه‌ 90‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ اما‏‎ بود‏‎ خواهند‏‎ همسر‏‎ بدون‌‏‎ دختر‏‎
.هستند‏‎ مازاد‏‎ دختران‌‏‎ جمعيت‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ پسر‏‎ هزار‏‎ و 800‏‎ ميليون‌‏‎ يك‌‏‎ كل‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎
جاي‌‏‎ در‏‎ ريشه‌‏‎ جوانان‌‏‎ در‏‎ ازدواج‌‏‎ افت‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ توضيحات‌‏‎ اين‌‏‎ تمامي‌‏‎ با‏‎ اما‏‎
اما‏‎ مي‌آيد‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ اميد‏‎ روزنه‌‏‎ گرچه‌‏‎ همسريابي‌‏‎ موسسات‌‏‎ چنين‌‏‎ وجود‏‎ و‏‎ دارد‏‎ ديگري‌‏‎
.نمي‌شود‏‎ محسوب‏‎ اصلي‌‏‎ راهگشاي‌‏‎


Copyright 1996-2003 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.